Haber Muhabiri 1 Eylül 2018
mıllı-egıtım-acıkladı

Yapılmasına Dair Yönetmelik bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikte, “1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” yasal dayanak kapsamına alındı.

Yönetmelik değişikliğiyle devamsızlık yapmayanların ödüllendirilmesi ve okula devamın sağlanması amacıyla özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen öğrenciler için düzenleme yapıldı. Buna göre, okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70’ten aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden, 70 ile 84,99 arasındakileri teşekkür belgesi, 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi, orta öğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirecek.

Yönetmelikte pansiyon, başka okul veya işletmedeki disiplin olaylarına ilişkin de düzenleme yapıldı. Buna göre araştırma, inceleme, soruşturma süreci, ilgili okulların öğrenci ödül ve disiplin kurullarının iş birliği içerisinde yürütülecek. Öğrencinin kayıtlı olduğu okulun öğrenci ödül ve disiplin kurulu başkanı veya işletme yetkilisi görüşlerine başvurulmak üzere olayla ilgili öğrenci ödül ve disiplin kurulu toplantısına katılacak. Öğrencinin kayıtlı olduğu okulun öğrenci ödül ve disiplin kurulu başkanı karar için oy kullanacak ancak işletme yetkilisi kullanamayacak.

Okul değiştirme cezası kesinleşen öğrencinin diğer okula nakil işlemi gerçekleştirilinceye kadar geçen sürede öğrenci okula devam ettirilmeyecek ve bu süre devamsızlıktan sayılmayacak.

Yönetmelik ile ayrıca yetenek sınavı ile öğrenci alan Anadolu imam hatip liselerindeki programlara “hafızlık” programı da eklendi.

Yeni düzenlemeye, mesleki eğitim merkezleri ile ilgili iş ve işlemlerin e-Okul veri tabanında izlenmesinde yaşanan sorunların giderilmesi için e-Mesem yazılımı üzerinden takip edileceği hükmü eklendi. Ayrıca öğrencilerin öğrenme eksikliklerini ortaya koymak için yapılan ölçme çalışmaları ile bu çalışmaların yanında anketlerin de uygulanması konularını kapsayan “İzleme Araştırması” kavramı da yönetmeliğe girdi. Bunun yanında ortaöğretim kurumları tanımlarında artık “eğitim kampüsü” ifadesi de yer alacak.

Liselerde haftalık ders programı, “öğretmenler kurulunda görüşüldükten sonra” okul müdürünün onayına bağlı olarak uygulamaya konulacak. Haftalık ders programı hazırlanırken engelli öğretmenler ile engelli çocuğu bulunan öğretmenlerin bu durumları dikkate alınacak.

Yönetmeliğe pansiyonlu okullara, belirlenen pansiyon kontenjanı kadar “uzaktan yakına” ilkesi gözetilerek tercihe göre yerleştirme yapılmasına ilişkin hüküm konuldu.

YAŞI İLERLEMİŞ ÖĞRENCİLER

Yeni yönetmelik ile yaşı ilerlemiş öğrencilerle ilgili de yeni düzenleme yapıldı. Öğrenimine ara vermemiş olanlarda yaş şartı aranmayacak. Ancak 22 yaşını tamamladığı eğitim ve öğretim yılının sonunda sorumluluk sınavlarına girerek okuldan mezun olabilecek durumda olanlar hariç, okuldan mezun olamayanların ilişiği kesilerek açık ortaöğretim kurumlarına veya mesleki eğitim merkezine yönlendirilecek.

NAKİL DÜZENLEMESİ

Öğretim yılı içerisinde de örgün ve açık öğretim kurumları arasındaki nakil ve geçişlere daha fazla imkan sağlanması amacıyla açık öğretim lisesi, mesleki açık öğretim lisesi veya açık öğretim imam hatip lisesinden örgün ortaöğretim kurumlarına nakil ve geçişler, ders kesiminden yeni öğretim yılı birinci döneminde ekim ayının sonuna kadar, ikinci dönemde ise dönemin ilk iş gününden şubat ayı sonuna kadar yapılabilecek.

KAYNAŞTIRMA VE BÜTÜNLEŞTİRME ÖĞRENCİLERİNE ÖZEL İMKANLAR

Bakanlığın yeni düzenlemesinde, il veya ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına da yeni yetkiler verildi. Buna göre, bu komisyonlar, ilköğretim programını tamamlayan özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerden tam zamanlı kaynaştırma ya da bütünleştirme yoluyla eğitim alacak öğrencileri, gerekli konuları dikkate alarak her bir şubede iki öğrenciyi geçmeyecek şekilde ortaöğretim kayıt alanı içindeki liselere yerleştirilmelerine imkan sağlayacak.

Ayrıca, tam zamanlı kaynaştırma, bütünleştirme yoluyla eğitim alacak öğrencilerden yetenek sınavıyla öğrenci alan okullara yerleştirilecekler, ilgili okul müdürlüklerince oluşturulan komisyon tarafından kendi aralarında yetenek sınavına alınacak ve başarılı olanların kayıtları yapılacak.

Komisyonlara, güzel sanatlar liselerine, uluslararası yarışmalarda ilk üç dereceye girenler ile bilim ve sanat merkezlerine (BİLSEM) kayıtlı öğrencilerden görsel sanatlar ve müzik alanında tanılanmış özel yetenekli öğrencilerin her şube bazında ikişer kontenjan kullanılarak yerleştirme yetkisi de tanındı. Komisyonlar, bunun yanında, BİLSEM’lerde genel yetenek alanında tanılanmış özel yetenekli öğrencileri, durumlarını belgelendirmeleri kaydıyla ortaöğretim kayıt alanlarına bakılmadan ortaöğretim kayıt alanı içinde tercihe bağlı olarak öğrenci alan liselere yerleştirebilecek.

DEVAMSIZ ÖĞRENCİLERİN DURUMU

Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplamda 30 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılacak ve durumları yazılı olarak velilerine bildirilecek. Ancak üniversite hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri veya tam teşekküllü hastanelerde kontrol kayıtlı sürekli tedaviyi ya da organ naklini gerektiren hastalığı bulunanlar, tam zamanlı kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam eden özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler ve özel eğitim meslek liselerine kayıtlı olan öğrenciler, sosyal hizmet, emniyet ve asayiş birimlerinin resmi raporları doğrultusunda koruma ve bakım altına alınanlar ile tutuklu öğrencilerin özürsüz devamsızlık süresi 10 günü geçmemek kaydıyla toplam devamsızlık süresi 60, tam zamanlı kaynaştırma, bütünleştirme yoluyla eğitimlerine devam eden özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler ve özel eğitim meslek liselerine kayıtlı olan öğrencilerin özürsüz devamsızlık süresi 20 günü geçmemek kaydıyla toplam devamsızlık süresi 70 gün olarak uygulanacak.

NAKİL VE GEÇİŞ TARİHLERİ YENİDEN BELİRLENDİ

Okul türleri arasında boş kontenjan ve merkezi sınav puan üstünlüğüne göre sınıf atlatma işlemleri yapıldıktan sonra 10’uncu sınıftan 11’inci sınıfa geçen öğrenciler, ağustos ayı sonuna kadar nakil ve geçiş yapılabilecek.

Ortaöğretim kayıt alanındaki okullar arasındaki nakil ve geçişlerde okul türleri arasında sınıf atlatma işlemleri yapıldıktan sonra 10’uncu sınıftan 11’inci sınıfa geçmiş öğrencilere ağustos ayı sonuna kadar süre tanındı.

Merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullara nakil ve geçişlerde, sınıf seviyesinde “taban puanı” uygulaması getirildi.

Eğitim ve öğretim yılının başlarında yaşanan nakil ve geçiş başvurularındaki yoğunluk ve öğrencilerin yerleştikleri okul türünden bir başka okul türüne geçme talepleri dikkate alınarak, ders yılının başlangıcından ekim ayının sonuna kadar nakil ve geçiş işlemlerinin haftalık yapılması yönünde düzenleme yapıldı.

Nakil ve geçiş başvurusu, dönem bitiminin öncesindeki üç hafta ile e-Okul sisteminde dönem ve sınıf atlatma süresi hariç olmak üzere ders yılının başlangıcından ekim ayının sonuna kadar haftalık, diğer zamanlarda ise aylık yapılacak.

İl ölçme değerlendirme merkezlerince, öğrencilerin öğrenme eksikliklerini belirlemek ve izlemek üzere il ve ilçe düzeyinde ölçme değerlendirme faaliyetleri yapılabilecek.

HER DERSTEN EN AZ İKİ SINAV YAPILACAK

Haftalık ders saati sayısına bakılmaksızın her dersten en az iki sınav yapılması esas olacak. Her dönem başında sınav sayısı eğitim kurumu alan zümrelerince, sınav tarihleri ise zümre başkanları kurulunca belirlenecek ve okul müdürünün onayından sonra e-Okul sistemi üzerinden ilan edilecek.

Yazılı sınavlar, gerektiğinde okul, eğitim bölgesi, ilçe, il ve ülke genelinde ortak sınavlar şeklinde yapılabilecek. Bu sınavların uygulanmasına ilişkin iş ve işlemler Bakanlıkça hazırlanan yönerge veya kılavuz ile belirlenecek.

BAŞARISINI YÜKSELTMEK İSTEYEN ÖĞRENCİLER İÇİN YAPILAN SINAV KALDIRILDI

Bakanlığın yeni düzenlemesi ile sınavlar ve diğer değerlendirmeler sonunda başarısını yükseltmek isteyen öğrenciler için dönem sona ermeden her dersten ayrıca yapılan ortak sınavlarla ilgili önemli bir karar alındı. Bu sınava katılan ve başarısını yükselten öğrenci sayısının az olması nedeniyle sınavın amacına hizmet etmediği taleplerinin yoğunluğu tespit edildiğinden bu sınavlar kaldırıldı.

OKUL BİRİNCİLİĞİ

Ders kesiminde, dört yıllık eğitim ve öğretim yılına ait mezuniyet puanı en yüksek olan öğrenci öğretmenler kurulunca okul birincisi olarak tespit edilecek. Mesleki ve teknik Anadolu liseleri ile mesleki ve teknik eğitim merkezlerinde; Anadolu meslek ve Anadolu teknik programları ile bünyesinde farklı programlar uygulayan Anadolu imam hatip liselerinde her program için ayrı ayrı okul birincisi tespit edilecek.

Okul müdürlüğünce öğrencilere, nüfus kayıt ve okul bilgilerini içeren, fotoğraflı öğrenci kimlik belgesi düzenlenmesi zorunlu olmayacak.

Okullarda, öğrencilerde çevre bilinci, yaşam becerileri ve sorumluluklarını geliştirmek amacıyla eğitim ortamlarının temiz ve düzenli tutulması alışkanlığını kazandırmak için gerekli tedbirler alınacak.

Daha önceki düzenlemedeki “rehber öğretmen” ibaresi “rehberlik öğretmeni” olarak değiştirildi.

HAMİLE VE ENGELLİ ÖĞRETMENLERİN NÖBETLERİ

Hamile öğretmenler ile engelli öğretmenler ve engelli çocuğu bulunan öğretmenlerin nöbet tutma konusuna açıklık getirildi. Hamile öğretmenlere, hamileliğin 24’üncü haftasından itibaren ve doğumdan itibaren bir yıl süre ile nöbet görevi verilmeyecek. Engelli öğretmenler ile engelli çocuğu bulunan öğretmenler nöbet görevinden muaf tutulacak. Ancak, engelli öğretmenler ile engelli çocuğu bulunan öğretmenlerden istekli olanların nöbetlerinin belirlenmesinde tercihlerine öncelik verilerek düzenleme yapılacak.

Okullarda görevli personelden yürüttükleri görevden dolayı fazla mesai yapmak durumunda kalanlara, okul müdürlüğünce istenilen bir zaman diliminde izin kullandırma hükmü getirildi.

Yargı kararı gereğince öğretmenler kurulu ile okuldaki zümrelerde, Atatürkçülükle ilgili konuların üzerinde durularak çalışmaların buna göre planlanması hükmü getirildi.

mıllı-egıtım-acıkladı-1

Paylaş

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*